Abraham Hazejager

Mannelijk 1817 - 1904  (86 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Abraham Hazejager 
  Geboren 9 dec 1817  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 17 jun 1904  Zwartewaal Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  Persoon-ID I4197  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 6 okt 2014 

  Vader Leendert Hazejager,   ged. 7 jan 1787, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 30 dec 1874, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 87 jaar) 
  Moeder Aaltje Bevaard,   geb. 26 feb 1797, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 20 dec 1833, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 36 jaar) 
  Getrouwd 19 jan 1816  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Bij huwelijk de leeftijd van 29 en 18 jaar.
  Gezins-ID F1170  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Antje van der Vlugt,   geb. 16 okt 1815, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 22 jun 1877, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 61 jaar) 
  Getrouwd 28 apr 1848  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  • Bij huwelijk de leeftijd van 30 en 32 jaar.
   Akte van doodgeboren zoon op 12 september 1850 te Zuidland.
  Kinderen 
   1. Leendert Hazejager,   geb. 11 jul 1849, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 7 sep 1849, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   2. Neeltje Hazejager,   geb. 16 jun 1852, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 16 sep 1852, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   3. Neeltje Gosewina Hazejager,   geb. 14 dec 1854, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 9 nov 1855, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   4. Aaltje Hazejager,   geb. 5 jul 1853, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 14 jun 1939, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 85 jaar)
  Laatst gewijzigd op 7 jul 2014 
  Gezins-ID F1506  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Kiescollege Hervormde Gemeente (1876)
  Kiescollege Hervormde Gemeente (1876)
  25 Oct . De aftredende Leden van het Kiescollege der Hervormde Gemeente alhier , de Heren M . J . do Jongh , C . Bottenborg , A . Hazejager en J . Luijmes zijn , bij de op heden plaats gehad hebbende stemming , allen herkozen .
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  Verkiezing Kerkeraad 1878
  8 October a . s ., zal van des middags 12 tot 2 uur , in de Consistoriekamer der Ned . Hervormde Kerk alhier , de verkiezing plaats hebben van zes Gemachtigden , en wel :
  a . ter vervulling der gewone vacaturen door de periodieke aftreding in 1878 van de Gemachtigden,de heeren G . Van Trigt ,
  C . IJzerman , K . Barendregt en W . Van Driel Hz .;
  b . ter vervulling der tusschentijds ontstane vacaturen door het overlijden van den Gemachtigde,den heer A . De Hoog , en door de benoeming tot Lid van den Kerkeraad van den vroegeren Gemachtigde , den heer A . Hazejager , die respectievelijk in 1879 en 1880 hadden moeten aftreden .
  Uitgebreide brief van de kerkeraad n.a.v. ingezonden stuk (1879)
  Uitgebreide brief van de kerkeraad n.a.v. ingezonden stuk (1879)
  Mijnheer de Redacteur !
  Naar aanleiding van een , in de Nieuwe Brielsche Courant , geplaatst stuk uit Zuidland , dd 21 April jl ., geteekend A — Z , dient het navolgende : VERGADERINGEN VAN DEN KERKERAAD :
  dd . 18 April 1879 : Deze vergadering was het gevolg van de bezwaren die de leden van den kerke - raad hadden , om aanwezig te zijn by de bediening van het Heilig Avondmaal op den 20 d . a . v ., zon - der vooratgehouden censura morum ; van die bezwaren droeg de Predikant vóór de vergadering en vóór de bediening , reeds kennis ; alle kerkeraads - leden tegenwoordig zijnde , — behalve de diaken J . Q . — werd het navolgende behandeld : eerst be - spreking over de wettigheid der samenkomst , — dewijl do tijd in de orde gesteld , voorbijgegaan was — hetwelk door allen erkend werd . — Op de vraag van den Voorzitter ( de predikant ) of er iets in de gemeente bekend was , waarvoor gewaakt be - hoorde te worden , gaf dit aanleiding tot discussie , uithoofde op den 16 Maart jl . door den predikant de namen van 19 personen ter aanneming tot lidmaten werden voorgesteld ; op de vraag of er tegen deze personen bezwaren waren , werd door den diaken V . R . tegen M . H , — als bewezen hoererij — gegronde bedenking ingebracht , en door den ouderling J . d . H . tegen J . K . — in zake van openbare dronkenschap
  geprotesteerd , van welke beide personen de Voorzitter aanteekening nam , als niet te zullen wor - den aangenomen ; die aanneming en bevestiging isechter toeh geschied ; door den diaken A . H . werdgewezen op art . 38 , ( Regit voor de Ned . Herv , kerk aanneming en bevestiging van lidmaten —) dat M . H . buiten deze gemeente wonende , en geen be - wijs van zedelijk gedrag van den kerkeraad harerwoonplaats was ingeleverd ; en door den ouderlingJ . d . H . werd er op gewezen , dat J . K . door hemin ergerlgke dronkenschap was aangetroffen , zoodatde aanneming en bevestiging van die twee personen , tegen de kerkelijke Reglementen , en tegen het kerkeraadsbesluit heeft plaats gehad ; hierop werd doorden Voorzitter gezegd : broeders ik ben schuldig,gjj moet mij bij de Olasse aanklagen ; dit gezegde
  werd met ontzetting aangehoord en in overweging genomen om dit to voorkomon . Door den onder - ling J . d . H . werd daarop voorgesteld , dat du predikant vóór de bediening van het Heilig Avondmaal , aan de gemeente zijne dwaling zoudo erkennen , waar - door de leden des Kerkeraads genoegdoening zonden vinden , de vrede hersteld , de gemeente tot zwijgen gebracht , en het presti^e van den predikant zeer veel zoude rijzen , on indien niet , de kerkeraadsloden dan met beslistheid zich van het Avondmaal zouden onthouden ; dit voorstel werd , met voldoening van allen , met algemeene stommen aangenomen , en do vrede door de broederhand herstold , en nadat de vergadering mot gebed was geopend , werd deze met schulderkenienis en dankzegging gesloten .
  dd . 23 April 1879 : tegenwoordig alle de loden ; doel dor vorgadoring : diaconie-rokeaing over 1878 door don diaken J . Q , en in ordo bevoudou .
  Na voorafgegaan gebed , door don Voorzitter , word door den diaken A . H . bezwaar ingebracht , over de wettigheid der vergadering , om reden de notulen niot ingeschreven en dus niet geteekend waren ; do Voor - zitter beloofde , in den kortst mogelij ken tijd daarin te voorzien ; deze omstandigheid gat aanleiding tot scherpe discussie , inzonderheid tengevolge van oen ingezonden stuk in het Weekblad Voorne en Putten en oen dito in de Nieuwe Brielsche Courant geplaatst , waarin de kerkeraad van schromolijk plichtverznim werd beschuldigd , door zich op den 20 April jl . van de bediening van ' t Heilig Avondmaal te ont - trekken , en dewijl beido genoemde weekbladen niet in de mogelijkheid waren , de oorzaak te kunnen weten , zoo werd er aangedrongen op stipte inschrij - ving der notulen van 18 April jl . ; het toen geno - men besluit , was echter door den Voorzitter bij schrijven van 19 April eigendunkelijk verbroken , hetwelk do aanleiding was van de handeling der kerkeraadsleden op Zondag don 20 April , en was het hem ( den Raad ) genoeg , zijne handelingen daarin aangetoond te zien , als achtende het beneden zich op courantengeschrijf te letten .
  dd . 7 Mei 1879 : tegenwoordig alle de leden ; — doel der vergadering : in zake kerkvisitatie ; dezelfde bezwaren bestaan weder , namelijk ; de wettigheid der vergadering ; de Vooizitter meende , door het in concept gebrachte der notnlen , do bezwaren weg - genomen te hebben , doch daar dit concept buiten do waai'heid der zaak lag , werd het met verontwaai' - diging verworpen ; de onderteekening der kerkvisi - tatie werd niet godaan , en er werd besloten op den 9 Mei d . a . v . weder te vergaderen .
  dd . 9 Mei 1879 : tegenwoordig alle de leden ; dezelfde notulen-kwestie ; de Voorzitter weigerde beslist , de no - tulen in te schrijven , tenzij zijne meeningen er in weiden opgenomen ; terwijl deze meeningen in strijd waren met de waarheid , ging de vergadering al weder on - verrichter zake uiteen ; ook de onderteekening der kerkvisitatie geschiedde niot ; hiervan werd aan de Olasse kennis gegeven , met hot doel , een onderzoek van hunnentwege te begeeren .
  dd . 16 Mei 1879 : tegenwoordig alle de leden ; Onderwerp : de teruggezonden ongeteekende stukken in zake kerkvisitatie met een begeleidend schrijven van den Scriba der Olasse , waarin de Voorzitter werd aangeschreven , indien de onderteekening der kerkvisitatie niet geschied was , hij dan verplicht was , de leden van den Raad aan te klagen bij de Classe ; dit werd niet gevreesd maar gewenscht , dewijl er dan een mogelijk einde aan den strijd zonde komon ; ééne opmerking echter , — dat de meer genoemde kerkvisitatie liep ovor het burgerlijk jaar 1878 , en niets gemeen had met de tegenwoor - dige kwestie — had gevolg dat de tabel dan ook door allen geteekend werd , big vende tevens den Raad aandringen op eene eerlijke invulling der Notulen , en waardoor dan ook allo verschillen beëindigd zou - den zijn .
  Uit al het voormelde blijkt das duidelijk , hoe weinig en slecht de inzender van aan ' t hoofd dezes vermelde stuk bekend of ingelicht is , waarom het zeer wenschelijk is , om de waarheid eener zaak of wat het ook zij , volledig te kennen , vóór dat men aan anderen iets mededeelt .
  Namens Kerkeraadsleden , Leden van den Kerkeraad te Zuidland ,
  3 Juli 1879 . A . HAZEJAGER .
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  Circulaire Nederlands Hervormde Kerk (doleantie) (1887)
  29 Juli . Aan 240 lidmaten der Nederlandsche Hervormde Gemeente is heden de onderstaande circulaire verzonden :
  ff Als Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente alhier, wenschen wij thans, een ernstig, broederlyk woord tot U te richten . Ook gij betreurt zonder twijfel de scheiding, die er op kerkelijk gebied in deze gemeente heeft plaats gevonden en ook gij zijt zeker met ons overtuigd, dat de thans bestaande toestand niet steeds zoo kan blijven voortduren .
  De heer Bajema heeft gemeend, zich van de Ned. Herv. Kerk te moeten afscheiden . Hierover zullen wij niet oordeelen . Een ieder zij in zyn gemoed ten volle verzekerd .
  Maar er komt iets anders by . De Heer Bajema verlaat met zijne volgelingen niet alleen onze Ned , Herv . Kerk , maar hij meent ook op de goederen der Herv. gemeente alhier aanspraak te hebben , de Heer Bajema meent, dat het kerkgebouw en de kerkegoederen dezer gemeente ook ten goede mogen komen aan de door hem gestichte dusgenaamde Gereformeerde Kerk, en ziedaar , waartegen wy ten sterkste opkomen.
  Daartegenover zullen wij de rechten der Hervormde gemeente laten gelden . En moet dan de scheiding doorwerken , het zij zoo !
  Wij zullen echter het onze doen om nog zooveel mogelijk , te trachten de thans nog verstrooide lidmaten onzer gemeente weer byeen te brengen , en komen daarom thans ook tot U met het ernstige verzoek : Help ons de orde en rust in onze Hervormde Gemeente alhier herstellen en bewaren .
  Ga niet langer mede met hen , die zich afscheiden van onze Nederlandsche Hervormde Kerk . Bedenk, welke verplichtingen gij op ü hebt genomen bij het toetreden tot die kerk en welke voorrechten gy er steeds in genoten hebt , en laat deze overweging dubbel sterk bij Ü zijn , waar het thans voor U de vraag zijn moet , of gij onze Ned . Herv . Kerk niet alleen voor U zelven , maar ook voor Uwe kinderen verlaten wilt .
  Bedenk dat o.a. de doop , door den heer Bajema aan de kinderen toegediend , geene geldigheid bezit in onze Hervormde Kerk en vergeet dus niet, dat gij, door den heer Bajema te volgen , tevens op U neemt de verantwoordelijkheid voor al de gevolgen , die daaruit zullen voorvloeien , ook voor Uwe kinderen .
  Waar wij U een en ander thans in ernstige overweging geven , daar verzoeken wij U tevens binnen acht dagen te besluiten of gij tot onze Ned . Herv . Kerk wilt blyven behooren .
  Zoo ja , wees dan zoo goed het inliggend biljet te onderteekenen eu te bezorgen ten huize van den heer J . van Essen alhier op Vrijdag 5 Augustus a.s. alwaar dien dag een paar leden des Kerkeraads tot de ontvangst der biljetten zullen zitting houden .
  Zy , die langs dezen weg niet op deze aanvrage antwoorden , zullen moeten worden geacht, niet meer tot onze Ned . Herv . Kerk te behooren .
  Na u Gode te hebben aanbevolen , verblijven wij ,
  De Kerkeraad der Ned . Herv . Gemeente te Zuidland , ( was get .) L . H . RIËNDËRHOFE , Consulent . P . LAMMERSE . M . Van RIJ . J . OOSTHOEK . M . VERMAAÏ . J . 9 . BLOEM . C , Van der HOEVEN .

  Gepasseerde week zyn door den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde gemeente alhier de Heeren : Abraham Hazejager , Kors Barendrecht, Willem Van Driel, Leendert Van Rij Jz., Jacob Oprel Gzn., en Leendert Noordermeer, notabelender Nederd. Herv. Gemeente alhier , wegens verstoring der rust in de gemeente , vervallen verklaard van hun lidmaatschap der NederduitschHervormde Kerk .
  Herrie in de kerk (doleantie) Hervormde Kerkraad wil 'eigen' goederen terug (1887)
  Herrie in de kerk (doleantie) Hervormde Kerkraad wil 'eigen' goederen terug (1887)
  11 Nov . De Kerkmeesters der Nederduitsch Hervormde Gemeente alhier hebben de heeren : L. de Hoog, G. Veldhuizen en A. Hazejager per deurwaarders exploot gesommeerd om binnen 8 dagen de goederen enz. aan gemelde gemeente toebehoorende, aan hen over te geven .
  Ook de Kerkeraad heeft de ontzette diakenen , de heeren : D . van der Bie , B . Zoeteman Izn . en L . van Rij Czn . op geljjke wijze gesommeerd tot de overgave van de eigendommen der dia - conie

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88470858/srcid/22685361/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88908969/srcid/22810714/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88424326/srcid/22673730/oid/1.

  4. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88430620/srcid/22675344/oid/1.