Leendert van der Meer

Mannelijk 1847 - 1913  (65 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Leendert van der Meer 
  Geboren 8 nov 1847  Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep 1876 
  Gemeenteraadslid Zuidland 
  Overleden 22 jan 1913  Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  • Bij overlijden de leeftijd van 65 jaar.
  Persoon-ID I32  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 30 aug 2016 

  Vader Samuel van der Meer,   geb. 21 jun 1814, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 29 jan 1856, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 41 jaar) 
  Moeder Pietertje Beukelman,   geb. 11 okt 1812, Abbenbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 21 dec 1901, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 89 jaar) 
  Gezins-ID F547  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Aria Kooijck,   geb. 15 aug 1846, Spijkenisse Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 23 aug 1929, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 83 jaar) 
  Getrouwd 2 apr 1869  Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [2
  • Bij huwelijk de leeftijd van 21 en 22 jaar.
   Akte van doodgeboren zoon op 12 oktober 1871 en 13 april 1873.
  Kinderen 
  +1. Maartje van der Meer,   geb. 14 jul 1869, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 3 aug 1945, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 76 jaar)
  +2. Samuel van der Meer,   geb. 12 okt 1871, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 27 mei 1948, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 76 jaar)
   3. Adrianus van der Meer,   geb. 18 jan 1875, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 31 jul 1903, Zuidland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 28 jaar)
  Laatst gewijzigd op 29 dec 2016 
  Gezins-ID F14  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Krantenartikelen
  Marktbericht augustus 1875
  Marktbericht augustus 1875
  Korenbeurs te Zuidland
  De oudergeteekende maakt bekend , dat op de Beurs van 11 . Donderdag , de eerste in dit seizoen , was aangevoerd Tarwe , Gerst , Erw - ten en Rogge ; dat de winner voor het aan - brengen van de eerste 2 mud graan ( gewas 1875 ) was L . van RIJ Jz . , en de kooper der grootste boeveelheid L . van der MEER Sz . , beiden alhier .
  Prijzen als volgt : Tarwe f9,50 , Gerst f6 , —, Rogge geboden f 7,75 , Erwten niet verkocht .
  Zuidland . ( 745 ) L . COHEN .
  Verkiezing Gemeenteraadslid na overlijden Izaak Zoeteman.
  Verkiezing Gemeenteraadslid na overlijden Izaak Zoeteman.
  2 Juni . Bij de verkiezing voor oen lid van den Gemeenteraad , ter vervanging van den heer Izaak Zoeteman , overleden , heeft niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen . Er zal oen herstemming moeten plaats hebben tusschen de heren Jacob de Hoog en Leendert van der Meer Sz .
  L. van der Meer Sz vraagt een knecht om dekhengst rond te leiden. (1878)
  L. van der Meer Sz vraagt een knecht om dekhengst rond te leiden. (1878)
  Herverkiezing Raadsleden. Jubileum GC de Hondt, landbouwnieuws (1879)
  Herverkiezing Raadsleden. Jubileum GC de Hondt, landbouwnieuws (1879)
  30 Juli . Bij het openen der stembriefjes ter gelegenheid van de herstemming van twee leden van den rlaad alhier , is gebleken , dat de beide aftredende leden , de heeren Teunis Blaak en Leendert van der Meer Szn ., beiden met een meerderheid van stemmen zijn herkozen , respectievelijk met 33 en 28 van de 51 uitgebrachte stemmen . De meerderheid der kiezers heeft dus hun mandaat weder vernieuwd en daardoor ten volle recht doen wedervaren aan twee zeer verdienstelijke raadsleden , waarvoor hen den dank van alle weldenkcnden in ruime mate toekomt .
  Veel goeds kwam reeds met hunne medewerking tot stand , waaronder een eerste plaats bekleed , de stichting van onze bewaarschool enz ., waarvan dagelijks de goede resultaten voor een ieder , ( die tenminste niet ziende blind wil zijn ) zijn waar te nemen ; terwijl men zich vleien mag dat onze gemeenteraad zal voortgaan met nog meerder goeds en nuttigs te stichten , waarvoor hen de welverdiende hulde van tijdgenoot en nageslacht zal ten deel vallen .
  *— Het hooi komt nu heerlijk binnen en geeft stof tot groote dankbaarheid , vooral als men het oog naar elders wendt . Kwaliteit en kwantiteit laten niets te wenschen over .
  Wat de aardappelen aangaat , ziet het er minder rooskleurig uit . De ziekte of het kwaad , zooals de geijkte term is , heeft zich , vooral in de laatste dagen , schrikbarend uitgebreid ; eerst de menigvuldige regen en nu de warme temperatuur , werken uiterst nadeelig op dat product , zoodat het niet kan uitblijven , of wij zullen weder dure aardappelen eten .
  De dag van heden zal voor
  *— 1 Augustus , den heer G . C . de Hondt en de zijnen een onvergetelijke dag blijven . ZEd . mocht het tijdstip her - denken , waarop hij vodr 25 jaren alhier de betrekking van hoofdonderwijzer aanvaardde .
  De waardige en zeer verdienstelijke jubilaris ontving de welgemeende felicitation van tal van vrienden , den gemeenteraad , de ambtsbroeders , oud - en tegenwoordige discipelen , terwijl ieder van hen deszelfs hartelijke gelukwensch met een prachtig cadeau deed vergezeld gaan .
  Het schoolgebouw was prachtig versierd ; de leerlingen werden onthaald , en talrijk was de opkomst van vrienden en bekenden , welke den heer de Hondt uit de volheid des harten hunne geluk - wenschen kwamen aanbieden , met dit zijn zilveren feest , en de hoop snitten , dat zij den hooggeachten jubilaris nog lang , ja zeer lang , in zijn nuttigen werkkring mogen werkzaam zien .
  Een woord van dank ten slotte aan de feestcommissie , aan wiens ijverige bemoeiingen men het verschuldigd is , dat dit schoone feest volkomen geslaagd mag heeten .
  Advertentie L. van der Meer Szn (1882)
  Advertentie L. van der Meer Szn (1882)
  Loterij hollandse mij voor landbouw, afdeling Putten (1883)
  Loterij hollandse mij voor landbouw, afdeling Putten (1883)
  Nu werd overgegaan tot eene verloting , welke vooraf op de convocatie-biljetten was kenbaar gemaakt , en die gratis zoude geschieden , en daarvoor aangekocht waren vier prijzen en wel : een melktest , twee boter- en kaas-thermometers en een room meter.
  Waarvan de uitslag was :
  M . van der Poel te Abbenbroek ,
  Een Melktest .
  L . van der Meer Sz . , Zuidland ,
  Een boter- en kaas-thermometer .
  J , de Bruin , Zuidland ,
  Een boter- en kaas-thermometer .
  F . van Prooijen Sr , , Abbenbroek ,
  Een Roomweger .
  Hierna sloot de voorzitter de vergadering daar niemand meer het woord verlangde ; een ieder ging recht voldaan huiswaarts .
  Vacature arbeider bij L. van der Meer Sr (1885)
  Vacature arbeider bij L. van der Meer Sr (1885)
  Geloote Saksche ploegen werken op land L. van der Meer Szn (1887)
  Geloote Saksche ploegen werken op land L. van der Meer Szn (1887)
  Verkiezing twee wethouders // Zuidlandsche Jaarmark (1887)
  Verkiezing twee wethouders // Zuidlandsche Jaarmark (1887)
  6 Sept. In eene heden namiddag gehouden Raadsvergadering is tot Wethouder herkozen de Heer Pieter Lammerse Sr . en tot Wethouder gekozen - de Heer L. Van der Meer S.z . ter vervanging van den niet als Raadslid herkozen Heer Leendert Hazejager , die gedurende 35 jaren als Raadslid en 22 jaren als Wethouder de belangen der gemeente heeft behartigd .
  — De Zuidlandsche markt , zooals de kermis hier gewoonlijk genoemd wordt , zal aanstaanden Vrijdag en Zaterdag gehouden worden ; de toebereidseien daartoe nemen zachtjes aan een ' aanvang . Blijven de hemelsluizen wat gesloten , dan zal het voorzeker ook dit jaar weder niet aan bezoekers naar dit centrum van het eiland ontbreken j de ijverige mannen en vrouwer , die het geheele jaar door aan
  het werk zijn mogen wel eens eene ontspanning hebben ; de boog kan niet altijd even strak gespannen zijn ; daarom zij aan allen een vreedzame en pleizierige kermis toegewenscht .
  — De vlas-campagne nadert haar einde . Ten minste , wat het zomerwerk betreft ; hadden de vlassers in het begin van den rooitijd alle reden tot tevredenheid , in den laatsten tijd wordt nog al schade geleden door regen en harde winden .
  Rapportage Leendert vd Meer over Sacks ploegen (1889)
  Rapportage Leendert vd Meer over Sacks ploegen (1889)
  In ons nummer van jl. Zaterdag hebben wij meegedeeld , dat aan den beer V.d. Meer te Zuidland verlof zou worden gevraagd, om zijn rapport over den Sack's ploeg te publiceeren .
  Nu het bestuur der Afd . Voorne dit verlof heeft ontvangen, deelen wij het rapport hieronder mede . Het luidt als volgt :
  Zuidland , 10 Augustus 1889 . WelEden Heer In antwoord op uw schrijven van 8 dezer is deze dienende u te melden , dat bedoelde Sack's ploeg mij puikbest voldoet , en ik daarom reeds een tweeden heb aangeschaft, zoodat ik bij eenigszins diepe grondbewerking bijna uitsluitend met deze ploegen werk ; alleen voor zeer ondiep ploegen, zooals het bewerken van stoppel land , gebruik ik nog den gewonen ploeg , doch denk er sterk over , voor dit werk den z.g Sack's meerscharigen patentploeg aan te schaffen . Wel is bij den door u bedoelden ploeg een driescharige schilploeg te verkrijgen , en heb ik mij dien ook aangeschaft, doch niet voor alle doeleinden is deze te gebruiken, aangezien hij spoedig kropt , als het land wat nat is, of zoo er wat veel onkruid of overblijfselen van den oogst op het veld aanwezig zijn .
  Bij tamelijk schoon land, zooals erwten- en vlasstoppelen, klaverland en voor het onderploegen van graan en zaad , werkt deze ploeg uitmuntend en levert met dezelfde bespanning het dubbele werk van den gewonen ploeg .
  Iedere medaille heeft een keerzjjde , zoo is het ook met den Sack's ploeg gelegen ; de voordeelen zijn mijns inziens volmaakte grondbewerking , bij lichte trekkracht , gemakkelijken gang en bediening en zeer voordeelig in onderhoud, doordat elk onderdeel kan worden nabesteld en gele»erd wordt voor zeer billijken prijs , terwijl het grootste deel niet, of zeer weinig aan slijten onderhevig is .
  De keerzijde der medaille is, dat nog niet alle bouwknechts gaarne met deze ploegen omgaan ; want dit dient gezegd dat ze meer zijn gecompliceerd , dan de gewone ploeg en daarom wordt bij de bediening meer overleg vereischt , waaraan het wel eens ontbreekt bij onze bouwknechts . Ten tweede levert hij wel eenig minder werk , doordat wel iets smaller dient geploegd te worden , en ten derde zijn ze niet zoo gemakkelijk bij het afploegen van kanten en voorhoofden of wendakkers .
  Na een twee-jarig gebruik is mijne overtuiging, wat deze ploegen betreft , dat ze wel nooit de gewone ploegen geheel zullen of kunnen vervangen , doch dat elke landbouwer naar de grootte van zijn bedrijf een of meer van deze ploegen naast den gewonen moeit gebruiken .
  Ik ben mogelijk wel wat uitvoerig geweest in het beantwoorden van de door u gestelde vraag , doch ik kon , wilde ik voor landbouwers duidelijk zijn , moeilijk korter wezen .
  Hopende hiermede aan uw verlangen te hebben voldaan , heb ik de eer , hoogachtend te zijn ,
  Uw dienstv . dienaar , L . VAN DER MEER Szw .
  Advertentie Gemeenteraadsverkiezingen 1891
  Advertentie Gemeenteraadsverkiezingen 1891
  Aan de Kiezers !
  De ondergeteekende , vernomen hebbende dat ook zijn naam wordt genoemd als candidaat voor de gemeenteraads-verkiezing , bericht bij dezen, dat hij zich NIET verkiesbaar stelt , maar bijzonder aanbeveelt de candidaten der Kiesvereeniging , de Heeren :
  L . van der MEER Szn .
  EN
  C.M. LOEFF .
  W . van de ERVE .
  Zuidland , Juli 1891 .
  Landbouwnieuws (1891)
  Landbouwnieuws (1891)
  De toestand van de aardappelenteelt in deze streken laat zeer veel te wenschen over. De vroege aardappelen zijn meerondeels door ziekte verloren gegaan, terwijl de latere soorten een zeer gering beschot zullen opleveren .
  Eene gunstige uitzondering daarop maken eenige nieuwe soorten te veld staande aardappelen van den landbouwer L. v.d. Meer Szn. alhier, welke aardappelen reeds voor het derde jaar alhier groeien , en oorspronkelijk zijn ingevoerd door den beroemden kweeker Paulsen uit Duitschland.
  Bedoelde soorten, welke niet van ziekte te lijden hebben, en zeer goed van smaak zijn , geven onder de ongunstigste omstandigheden , zooals b.v. dezen zomer, nog een bizonder groot beschot .
  Geen wonder dus, dat vele landbouwers van hier en elders zich haasten, om die aardappelen machtig te worden , ten einde ze in het volgende jaar uit te zetten en daarmee hun voordeel te doen .
  Herverkiezing L. van der Meer als wethouder (1891)
  Herverkiezing L. van der Meer als wethouder (1891)
  Den heer L . van der Meer is door den Raad dezer gemeente herbenoemd als wethouder .
  — De begrooting van ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over 1892 is den Raad aangeboden en bedraagt in ontvangst en uitgaaf de som van f 12403,80 5 , zoodat het batig saldo nihil is .
  Landbouwnieuws L. van der Meer (1891)
  Landbouwnieuws L. van der Meer (1891)
  Een wonderbaar groote opbrengst oogst de heer Van der Meer alhier van zijn aardappelland , naar men verneemt , 400 mud van den bunder en dan is de qualiteit zoo goed , dat de aardappelen van zoo'n bunder f2000 opbrengen . Voor de zes bunders, die de heer van der Meer met aardappelen had bepoot , is dit de kapitale som van f12000 .
  Waarlijk , om van te watertanden, nu algemeen de aardappeloogst zoo slecht is .
  Advertentie L. van der Meer Szn (1896)
  Advertentie L. van der Meer Szn (1896)
  Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
  Laatste raadsvergadering burgemeester De Jongh (1896)
  In plaats van het door den heer M.J. de Jongh den gemeenteraad aangeboden ontslag als secretaris dezer gemeente , is heden tydelyk tot die functie benoemd de heer J . Trouw , werkzaam ter secretarie .
  De heer L. van der Meer Sr. , aftredend wethouder , werd weder als zoodanig herbenoemd .
  Ten slotte nam de aftredende Burgemeester met eenige hartelyke woorden afscheid van den Raad, en herdacht het tijdsverloop van vier en veertig jaren, steeds in de beste verhouding met dezelve doorgebracht .
  De wethouder Van der Meer beantwoorde deze rede met eenige zeer gepaste woorden
  Gemeenteraadsverkiezingen 1897
  Gemeenteraadsverkiezingen 1897
  Bij de verkiezing van twee gemeenteraadsleden den 7 dezer , hebben van de 171 kiezers , 160 hun stem uitgebracht . Herkozen werden de af - tredende leden de heeren : C.M. Loeff en L. van der Meer, respectievelijk met 89 en 91 stemmen.
  De candidaten der anti-revolutionairen de heeren : L . de Hoog Mz ., en L. de Hoog Jz ., kregen slechts respectievelijk 62 en 66 stemmen .
  De liberalen hebben getoond, dat zij bij trouwe opkomst, de zegepraal behalen.
  Huldeblijk koningin-Regentes Emma; schenking aan christelijk school en geref. kerk (1897)
  Huldeblijk koningin-Regentes Emma; schenking aan christelijk school en geref. kerk (1897)
  19 Aug . Voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Regentes is alhier ingeschreven tot een bedrag van f 50,50.
  Tot taxateurs voor de schatting van de eventueel door de gemeente te leveren paarden zijn door het Gemeentebestuur benoemd, de heeren K.Barendregt Sr., L. van der Meer en A. Saarloos en tot hunne plaatsvervangers, de heeren E. van Driel, L. Lammerse en J. Zoeteman.
  Aan de Geref . kerk ia door een onbekende f 450 en aan de Christel , school alhier f 250 gegeven .

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88493152/srcid/22690765/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88436529/srcid/22676861/oid/1.